Oldenlandia corymbosa, hedyotis corymbosa plant . Cây Bòi ngòi ngù, cỏ lưỡi rắn, Bạch hoa xà thiệt thảo …

Check out these Hepatitis images: Oldenlandia corymbosa, hedyotis corymbosa plant . Cây Bòi ngòi ngù, cỏ lưỡi rắn, Bạch hoa xà thiệt thảo … Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named :Cóc mẵn, Lưỡi rắn, Bòi ngòi … Continue reading