Flower and buds of Euodia lepta, Evodia lepta ….Hoa và nụ của cây Ba Chạc, Bí bía, Chè đắng, Chè cỏ ….

A few nice Hepatitis images I found: Flower and buds of Euodia lepta, Evodia lepta ….Hoa và nụ của cây Ba Chạc, Bí bía, Chè đắng, Chè cỏ …. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : … Continue reading

Close up of flowers,leaves, bud and fruit of Phyllanthus urinaria, Chamber bitter ….Chụp gần hoa,lá và nụ, trái của cây Chó đẻ thân đỏ, Chó đẻ trái đỏ,Diệp hạ châu…

Some cool Hepatitis images: Close up of flowers,leaves, bud and fruit of Phyllanthus urinaria, Chamber bitter ….Chụp gần hoa,lá và nụ, trái của cây Chó đẻ thân đỏ, Chó đẻ trái đỏ,Diệp hạ châu… Image by Vietnam Plants & The … Continue reading