A branch of Euodia lepta, Evodia lepta …Một nhánh cây Ba Chạc, Bí bÍa, Chè đắng, Chè cỏ …

Some cool Hepatitis images: A branch of Euodia lepta, Evodia lepta …Một nhánh cây Ba Chạc, Bí bÍa, Chè đắng, Chè cỏ … Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Ba Chạc, , Bí Bía ( … Continue reading