Seed pod of Sphaeranthus indicus, Indian Sphaeranthus … Trái khô của cỏ Chân Vịt ….

Check out these Hepatitis images: Seed pod of Sphaeranthus indicus, Indian Sphaeranthus … Trái khô của cỏ Chân Vịt …. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Cỏ Chân Vịt Ấn, Cúc Chân Vịt Ấn Common … Continue reading

Branches of Cajanus cajan, Pigeon pea, Congo pea….Vài nhánh của cây đậu Săng, đậu Chiều… #2

A few nice Hepatitis images I found: Branches of Cajanus cajan, Pigeon pea, Congo pea….Vài nhánh của cây đậu Săng, đậu Chiều… #2 Image by Vietnam Plants & The USA. plants Chụp hình ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền … Continue reading

Close up of flower ( just left some staments ) of Euodia lepta, Evodia lepta ….Chụp gần hoa của cây Ba Chạc, Bí Bía, Chè đắng, Chè cỏ …

Check out these Hepatitis images: Close up of flower ( just left some staments ) of Euodia lepta, Evodia lepta ….Chụp gần hoa của cây Ba Chạc, Bí Bía, Chè đắng, Chè cỏ … Image by Vietnam Plants & The … Continue reading

Euodia lepta, Evodia lepta ‘s leaves and fruits … Lá và trái của cây Ba Chạc, Chè Đắng …

A few nice Hepatitis images I found: Euodia lepta, Evodia lepta ‘s leaves and fruits … Lá và trái của cây Ba Chạc, Chè Đắng … Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Ba Chạc, , … Continue reading

Flower and buds of Euodia lepta, Evodia lepta ….Hoa và nụ của cây Ba Chạc, Bí bía, Chè đắng, Chè cỏ ….

A few nice Hepatitis images I found: Flower and buds of Euodia lepta, Evodia lepta ….Hoa và nụ của cây Ba Chạc, Bí bía, Chè đắng, Chè cỏ …. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : … Continue reading

Close up of flowers,leaves, bud and fruit of Phyllanthus urinaria, Chamber bitter ….Chụp gần hoa,lá và nụ, trái của cây Chó đẻ thân đỏ, Chó đẻ trái đỏ,Diệp hạ châu…

Some cool Hepatitis images: Close up of flowers,leaves, bud and fruit of Phyllanthus urinaria, Chamber bitter ….Chụp gần hoa,lá và nụ, trái của cây Chó đẻ thân đỏ, Chó đẻ trái đỏ,Diệp hạ châu… Image by Vietnam Plants & The … Continue reading

Phyllanthus urinaria, Chamber bitter fruits and leaves ….Trái và lá của cây Chó đẻ thân đỏ, Chó đẻ trái đỏ, Diệp hạ châu ….

Check out these Hepatitis images: Phyllanthus urinaria, Chamber bitter fruits and leaves ….Trái và lá của cây Chó đẻ thân đỏ, Chó đẻ trái đỏ, Diệp hạ châu …. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named :Chó … Continue reading