Seed pod of Sphaeranthus indicus, Indian Sphaeranthus … Trái khô của cỏ Chân Vịt ….

Check out these Hepatitis images: Seed pod of Sphaeranthus indicus, Indian Sphaeranthus … Trái khô của cỏ Chân Vịt …. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Cỏ Chân Vịt Ấn, Cúc Chân Vịt Ấn Common … Continue reading

Close up of flower ( just left some staments ) of Euodia lepta, Evodia lepta ….Chụp gần hoa của cây Ba Chạc, Bí Bía, Chè đắng, Chè cỏ …

Check out these Hepatitis images: Close up of flower ( just left some staments ) of Euodia lepta, Evodia lepta ….Chụp gần hoa của cây Ba Chạc, Bí Bía, Chè đắng, Chè cỏ … Image by Vietnam Plants & The … Continue reading

A branch of Euodia lepta, Evodia lepta …Một nhánh cây Ba Chạc, Bí bÍa, Chè đắng, Chè cỏ …

Some cool Hepatitis images: A branch of Euodia lepta, Evodia lepta …Một nhánh cây Ba Chạc, Bí bÍa, Chè đắng, Chè cỏ … Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : Ba Chạc, , Bí Bía ( … Continue reading

Flower and buds of Euodia lepta, Evodia lepta ….Hoa và nụ của cây Ba Chạc, Bí bía, Chè đắng, Chè cỏ ….

A few nice Hepatitis images I found: Flower and buds of Euodia lepta, Evodia lepta ….Hoa và nụ của cây Ba Chạc, Bí bía, Chè đắng, Chè cỏ …. Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named : … Continue reading

Oldenlandia corymbosa, hedyotis corymbosa plant . Cây Bòi ngòi ngù, cỏ lưỡi rắn, Bạch hoa xà thiệt thảo …

Check out these Hepatitis images: Oldenlandia corymbosa, hedyotis corymbosa plant . Cây Bòi ngòi ngù, cỏ lưỡi rắn, Bạch hoa xà thiệt thảo … Image by Vietnam Plants & The USA. plants Vietnamese named :Cóc mẵn, Lưỡi rắn, Bòi ngòi … Continue reading